ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
ประถมศึกษาปีที่ 1-22
6%
12:1
ประถมศึกษาปีที่ 2639
26%
19:1
ประถมศึกษาปีที่ 3123
9%
13:1
ประถมศึกษาปีที่ 46410
29%
110:1
ประถมศึกษาปีที่ 5246
18%
16:1
ประถมศึกษาปีที่ 6224
12%
14:1
ระดับประถมศึกษา171734
100%
66:1
รวมทั้งสิ้น171734
100%
66:1