ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 29716
64%
116:1
อนุบาล 3639
36%
19:1
ระดับปฐมวัย151025
22%
213:1
ประถมศึกษาปีที่ 18917
23%
117:1
ประถมศึกษาปีที่ 2538
11%
18:1
ประถมศึกษาปีที่ 3459
12%
19:1
ประถมศึกษาปีที่ 451015
21%
115:1
ประถมศึกษาปีที่ 59514
19%
114:1
ประถมศึกษาปีที่ 68210
14%
110:1
ระดับประถมศึกษา393473
65%
612:1
มัธยมศึกษาปีที่ 1426
40%
16:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2145
33%
15:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3314
27%
14:1
มัธยมศีกษาตอนต้น8715
13%
35:1
รวมทั้งสิ้น6251113
100%
1110:1