ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 24812
67%
112:1
อนุบาล 3336
33%
16:1
ระดับปฐมวัย71118
33%
29:1
ประถมศึกษาปีที่ 1246
16%
16:1
ประถมศึกษาปีที่ 2527
19%
17:1
ประถมศึกษาปีที่ 3235
14%
15:1
ประถมศึกษาปีที่ 4314
11%
14:1
ประถมศึกษาปีที่ 5549
24%
19:1
ประถมศึกษาปีที่ 6336
16%
16:1
ระดับประถมศึกษา201737
67%
66:1
รวมทั้งสิ้น272855
100%
87:1