ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2336
55%
16:1
อนุบาล 3145
45%
15:1
ระดับปฐมวัย4711
23%
26:1
ประถมศึกษาปีที่ 1516
16%
16:1
ประถมศึกษาปีที่ 2134
11%
14:1
ประถมศึกษาปีที่ 3213
8%
13:1
ประถมศึกษาปีที่ 46410
27%
110:1
ประถมศึกษาปีที่ 5336
16%
16:1
ประถมศึกษาปีที่ 6448
22%
18:1
ระดับประถมศึกษา211637
77%
66:1
รวมทั้งสิ้น252348
100%
86:1