ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2268
40%
18:1
อนุบาล 34812
60%
112:1
ระดับปฐมวัย61420
24%
210:1
ประถมศึกษาปีที่ 1358
13%
18:1
ประถมศึกษาปีที่ 28614
23%
114:1
ประถมศึกษาปีที่ 37512
19%
112:1
ประถมศึกษาปีที่ 4459
15%
19:1
ประถมศึกษาปีที่ 57613
21%
113:1
ประถมศึกษาปีที่ 6336
10%
16:1
ระดับประถมศึกษา323062
76%
610:1
รวมทั้งสิ้น384482
100%
810:1