ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 25813
62%
113:1
อนุบาล 3358
38%
18:1
ระดับปฐมวัย81321
23%
211:1
ประถมศึกษาปีที่ 18513
18%
113:1
ประถมศึกษาปีที่ 27512
17%
112:1
ประถมศึกษาปีที่ 34711
15%
111:1
ประถมศึกษาปีที่ 49615
21%
115:1
ประถมศึกษาปีที่ 5235
7%
15:1
ประถมศึกษาปีที่ 610515
21%
115:1
ระดับประถมศึกษา403171
77%
612:1
รวมทั้งสิ้น484492
100%
812:1