ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2729
35%
19:1
อนุบาล 371017
65%
117:1
ระดับปฐมวัย141226
17%
213:1
ประถมศึกษาปีที่ 18816
20%
116:1
ประถมศึกษาปีที่ 221315
18%
115:1
ประถมศึกษาปีที่ 310313
16%
113:1
ประถมศึกษาปีที่ 47310
12%
110:1
ประถมศึกษาปีที่ 5639
11%
19:1
ประถมศึกษาปีที่ 610919
23%
119:1
ระดับประถมศึกษา433982
53%
614:1
มัธยมศึกษาปีที่ 18816
35%
116:1
มัธยมศึกษาปีที่ 27310
22%
110:1
มัธยมศึกษาปีที่ 311920
43%
120:1
มัธยมศีกษาตอนต้น262046
30%
315:1
รวมทั้งสิ้น8371154
100%
1114:1