ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 28513
57%
113:1
อนุบาล 37310
43%
110:1
ระดับปฐมวัย15823
29%
212:1
ประถมศึกษาปีที่ 16814
25%
114:1
ประถมศึกษาปีที่ 25510
18%
110:1
ประถมศึกษาปีที่ 3257
13%
17:1
ประถมศึกษาปีที่ 4-55
9%
15:1
ประถมศึกษาปีที่ 5325
9%
15:1
ประถมศึกษาปีที่ 69615
27%
115:1
ระดับประถมศึกษา253156
71%
69:1
รวมทั้งสิ้น403979
100%
810:1