ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 212921
60%
121:1
อนุบาล 37714
40%
114:1
ระดับปฐมวัย191635
13%
218:1
ประถมศึกษาปีที่ 120828
17%
128:1
ประถมศึกษาปีที่ 2131023
14%
123:1
ประถมศึกษาปีที่ 310717
10%
117:1
ประถมศึกษาปีที่ 4192241
24%
141:1
ประถมศึกษาปีที่ 5121729
17%
129:1
ประถมศึกษาปีที่ 6171431
18%
131:1
ระดับประถมศึกษา9178169
64%
628:1
มัธยมศึกษาปีที่ 1101323
37%
123:1
มัธยมศึกษาปีที่ 211718
29%
118:1
มัธยมศึกษาปีที่ 312921
34%
121:1
มัธยมศีกษาตอนต้น332962
23%
321:1
รวมทั้งสิ้น143123266
100%
1124:1