ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2---
0%
--
อนุบาล 3224
100%
14:1
ระดับปฐมวัย224
9%
14:1
ประถมศึกษาปีที่ 1336
15%
16:1
ประถมศึกษาปีที่ 2224
10%
14:1
ประถมศึกษาปีที่ 33710
26%
110:1
ประถมศึกษาปีที่ 47310
26%
110:1
ประถมศึกษาปีที่ 5314
10%
14:1
ประถมศึกษาปีที่ 6235
13%
15:1
ระดับประถมศึกษา201939
91%
67:1
รวมทั้งสิ้น222143
100%
76:1