ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1134
21%
14:1
อนุบาล 2448
42%
18:1
อนุบาล 3527
37%
17:1
ระดับปฐมวัย10919
30%
36:1
ประถมศึกษาปีที่ 14-4
9%
14:1
ประถมศึกษาปีที่ 23-3
7%
13:1
ประถมศึกษาปีที่ 35813
29%
113:1
ประถมศึกษาปีที่ 44610
22%
110:1
ประถมศึกษาปีที่ 5448
18%
18:1
ประถมศึกษาปีที่ 6347
16%
17:1
ระดับประถมศึกษา232245
70%
68:1
รวมทั้งสิ้น333164
100%
97:1