ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2123
30%
13:1
อนุบาล 3257
70%
17:1
ระดับปฐมวัย3710
9%
25:1
ประถมศึกษาปีที่ 1415
11%
15:1
ประถมศึกษาปีที่ 2325
11%
15:1
ประถมศึกษาปีที่ 3639
20%
19:1
ประถมศึกษาปีที่ 4257
16%
17:1
ประถมศึกษาปีที่ 54711
25%
111:1
ประถมศึกษาปีที่ 6437
16%
17:1
ระดับประถมศึกษา232144
40%
67:1
มัธยมศึกษาปีที่ 113619
35%
119:1
มัธยมศึกษาปีที่ 26511
20%
111:1
มัธยมศึกษาปีที่ 381725
45%
125:1
มัธยมศีกษาตอนต้น272855
50%
318:1
รวมทั้งสิ้น5356109
100%
1110:1