ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2347
50%
17:1
อนุบาล 3437
50%
17:1
ระดับปฐมวัย7714
12%
27:1
ประถมศึกษาปีที่ 14812
16%
112:1
ประถมศึกษาปีที่ 2336
8%
16:1
ประถมศึกษาปีที่ 35914
18%
114:1
ประถมศึกษาปีที่ 47512
16%
112:1
ประถมศึกษาปีที่ 581119
25%
119:1
ประถมศึกษาปีที่ 68513
17%
113:1
ระดับประถมศึกษา354176
63%
613:1
มัธยมศึกษาปีที่ 18412
39%
112:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2336
19%
16:1
มัธยมศึกษาปีที่ 35813
42%
113:1
มัธยมศีกษาตอนต้น161531
26%
310:1
รวมทั้งสิ้น5863121
100%
1111:1