ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 27-7
78%
17:1
อนุบาล 3-22
22%
12:1
ระดับปฐมวัย729
26%
25:1
ประถมศึกษาปีที่ 1235
20%
15:1
ประถมศึกษาปีที่ 24-4
16%
14:1
ประถมศึกษาปีที่ 3213
12%
13:1
ประถมศึกษาปีที่ 4112
8%
12:1
ประถมศึกษาปีที่ 5437
28%
17:1
ประถมศึกษาปีที่ 6-44
16%
14:1
ระดับประถมศึกษา131225
74%
64:1
รวมทั้งสิ้น201434
100%
84:1