ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2202040
40%
220:1
อนุบาล 3372360
60%
230:1
ระดับปฐมวัย5743100
9%
425:1
ประถมศึกษาปีที่ 15561116
12%
523:1
ประถมศึกษาปีที่ 28676162
17%
532:1
ประถมศึกษาปีที่ 38468152
16%
530:1
ประถมศึกษาปีที่ 484101185
19%
537:1
ประถมศึกษาปีที่ 58698184
19%
537:1
ประถมศึกษาปีที่ 67486160
17%
532:1
ระดับประถมศึกษา469490959
91%
3032:1
รวมทั้งสิ้น5265331,059
100%
3431:1