ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2224
67%
14:1
อนุบาล 3112
33%
12:1
ระดับปฐมวัย336
15%
23:1
ประถมศึกษาปีที่ 1314
21%
14:1
ประถมศึกษาปีที่ 2-22
11%
12:1
ประถมศึกษาปีที่ 32-2
11%
12:1
ประถมศึกษาปีที่ 42-2
11%
12:1
ประถมศึกษาปีที่ 54-4
21%
14:1
ประถมศึกษาปีที่ 6325
26%
15:1
ระดับประถมศึกษา14519
49%
63:1
มัธยมศึกษาปีที่ 11-1
7%
11:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2437
50%
17:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3516
43%
16:1
มัธยมศีกษาตอนต้น10414
36%
35:1
รวมทั้งสิ้น271239
100%
114:1