ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2358
50%
18:1
อนุบาล 3448
50%
18:1
ระดับปฐมวัย7916
15%
28:1
ประถมศึกษาปีที่ 1549
10%
19:1
ประถมศึกษาปีที่ 210515
17%
115:1
ประถมศึกษาปีที่ 361218
20%
118:1
ประถมศึกษาปีที่ 410717
19%
117:1
ประถมศึกษาปีที่ 53912
14%
112:1
ประถมศึกษาปีที่ 68917
19%
117:1
ระดับประถมศึกษา424688
85%
615:1
รวมทั้งสิ้น4955104
100%
813:1