ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1112
8%
12:1
อนุบาล 2459
35%
19:1
อนุบาล 311415
58%
115:1
ระดับปฐมวัย161026
25%
39:1
ประถมศึกษาปีที่ 110515
20%
115:1
ประถมศึกษาปีที่ 2224
5%
14:1
ประถมศึกษาปีที่ 38816
21%
116:1
ประถมศึกษาปีที่ 44812
16%
112:1
ประถมศึกษาปีที่ 59918
24%
118:1
ประถมศึกษาปีที่ 66511
14%
111:1
ระดับประถมศึกษา393776
75%
613:1
รวมทั้งสิ้น5547102
100%
911:1