ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2167
54%
17:1
อนุบาล 3426
46%
16:1
ระดับปฐมวัย5813
19%
27:1
ประถมศึกษาปีที่ 16713
23%
113:1
ประถมศึกษาปีที่ 2527
12%
17:1
ประถมศึกษาปีที่ 3246
11%
16:1
ประถมศึกษาปีที่ 4358
14%
18:1
ประถมศึกษาปีที่ 58614
25%
114:1
ประถมศึกษาปีที่ 6549
16%
19:1
ระดับประถมศึกษา292857
81%
610:1
รวมทั้งสิ้น343670
100%
89:1