ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2617
44%
17:1
อนุบาล 3639
56%
19:1
ระดับปฐมวัย12416
28%
28:1
ประถมศึกษาปีที่ 1213
7%
13:1
ประถมศึกษาปีที่ 2369
22%
19:1
ประถมศึกษาปีที่ 36410
24%
110:1
ประถมศึกษาปีที่ 44812
29%
112:1
ประถมศึกษาปีที่ 5-11
2%
11:1
ประถมศึกษาปีที่ 6336
15%
16:1
ระดับประถมศึกษา182341
72%
67:1
รวมทั้งสิ้น302757
100%
87:1