ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1437
18%
17:1
อนุบาล 210717
43%
117:1
อนุบาล 310616
40%
116:1
ระดับปฐมวัย241640
14%
313:1
ประถมศึกษาปีที่ 191221
15%
121:1
ประถมศึกษาปีที่ 251116
12%
116:1
ประถมศึกษาปีที่ 3141024
18%
124:1
ประถมศึกษาปีที่ 410818
13%
118:1
ประถมศึกษาปีที่ 5181432
23%
132:1
ประถมศึกษาปีที่ 6111526
19%
126:1
ระดับประถมศึกษา6770137
48%
623:1
มัธยมศึกษาปีที่ 1221436
34%
136:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2131124
23%
124:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3252146
43%
146:1
มัธยมศีกษาตอนต้น6046106
37%
335:1
รวมทั้งสิ้น151132283
100%
1224:1