ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 18513
27%
113:1
อนุบาล 210616
33%
116:1
อนุบาล 361319
40%
119:1
ระดับปฐมวัย242448
16%
316:1
ประถมศึกษาปีที่ 151015
11%
115:1
ประถมศึกษาปีที่ 2121022
17%
122:1
ประถมศึกษาปีที่ 310717
13%
117:1
ประถมศึกษาปีที่ 4181331
24%
131:1
ประถมศึกษาปีที่ 5111425
19%
125:1
ประถมศึกษาปีที่ 6101121
16%
121:1
ระดับประถมศึกษา6665131
45%
622:1
มัธยมศึกษาปีที่ 120929
26%
129:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2242145
40%
145:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3231538
34%
138:1
มัธยมศีกษาตอนต้น6745112
38%
337:1
รวมทั้งสิ้น157134291
100%
1224:1