ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2336
40%
16:1
อนุบาล 3729
60%
19:1
ระดับปฐมวัย10515
23%
28:1
ประถมศึกษาปีที่ 1437
14%
17:1
ประถมศึกษาปีที่ 2639
18%
19:1
ประถมศึกษาปีที่ 3448
16%
18:1
ประถมศึกษาปีที่ 4257
14%
17:1
ประถมศึกษาปีที่ 5459
18%
19:1
ประถมศึกษาปีที่ 66511
22%
111:1
ระดับประถมศึกษา262551
77%
69:1
รวมทั้งสิ้น363066
100%
88:1