ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 28311
69%
111:1
อนุบาล 3145
31%
15:1
ระดับปฐมวัย9716
27%
28:1
ประถมศึกษาปีที่ 1268
18%
18:1
ประถมศึกษาปีที่ 2459
20%
19:1
ประถมศึกษาปีที่ 3527
16%
17:1
ประถมศึกษาปีที่ 4235
11%
15:1
ประถมศึกษาปีที่ 5437
16%
17:1
ประถมศึกษาปีที่ 6448
18%
18:1
ระดับประถมศึกษา212344
73%
67:1
รวมทั้งสิ้น303060
100%
88:1