ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 28715
54%
115:1
อนุบาล 39413
46%
113:1
ระดับปฐมวัย171128
24%
214:1
ประถมศึกษาปีที่ 16814
22%
114:1
ประถมศึกษาปีที่ 2358
12%
18:1
ประถมศึกษาปีที่ 37310
15%
110:1
ประถมศึกษาปีที่ 4437
11%
17:1
ประถมศึกษาปีที่ 5549
14%
19:1
ประถมศึกษาปีที่ 610717
26%
117:1
ระดับประถมศึกษา353065
56%
611:1
มัธยมศึกษาปีที่ 1617
29%
17:1
มัธยมศึกษาปีที่ 26713
54%
113:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3224
17%
14:1
มัธยมศีกษาตอนต้น141024
21%
38:1
รวมทั้งสิ้น6651117
100%
1111:1