ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 29413
50%
113:1
อนุบาล 36713
50%
113:1
ระดับปฐมวัย151126
20%
213:1
ประถมศึกษาปีที่ 14610
14%
110:1
ประถมศึกษาปีที่ 28311
16%
111:1
ประถมศึกษาปีที่ 3437
10%
17:1
ประถมศึกษาปีที่ 4549
13%
19:1
ประถมศึกษาปีที่ 510818
26%
118:1
ประถมศึกษาปีที่ 612214
20%
114:1
ระดับประถมศึกษา432669
54%
612:1
มัธยมศึกษาปีที่ 16713
39%
113:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2224
12%
14:1
มัธยมศึกษาปีที่ 310616
48%
116:1
มัธยมศีกษาตอนต้น181533
26%
311:1
รวมทั้งสิ้น7652128
100%
1112:1