ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2437
64%
17:1
อนุบาล 3134
36%
14:1
ระดับปฐมวัย5611
34%
26:1
ประถมศึกษาปีที่ 14-4
19%
14:1
ประถมศึกษาปีที่ 2213
14%
13:1
ประถมศึกษาปีที่ 33-3
14%
13:1
ประถมศึกษาปีที่ 4314
19%
14:1
ประถมศึกษาปีที่ 5224
19%
14:1
ประถมศึกษาปีที่ 6123
14%
13:1
ระดับประถมศึกษา15621
66%
64:1
รวมทั้งสิ้น201232
100%
84:1