ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 12-2
12%
12:1
อนุบาล 2426
35%
16:1
อนุบาล 3819
53%
19:1
ระดับปฐมวัย14317
38%
36:1
ประถมศึกษาปีที่ 1325
18%
15:1
ประถมศึกษาปีที่ 2358
29%
18:1
ประถมศึกษาปีที่ 3112
7%
12:1
ประถมศึกษาปีที่ 4257
25%
17:1
ประถมศึกษาปีที่ 5112
7%
12:1
ประถมศึกษาปีที่ 6314
14%
14:1
ระดับประถมศึกษา131528
62%
65:1
รวมทั้งสิ้น271845
100%
95:1