ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2257
37%
17:1
อนุบาล 37512
63%
112:1
ระดับปฐมวัย91019
12%
210:1
ประถมศึกษาปีที่ 18614
13%
114:1
ประถมศึกษาปีที่ 2111021
20%
121:1
ประถมศึกษาปีที่ 313316
15%
116:1
ประถมศึกษาปีที่ 44711
10%
111:1
ประถมศึกษาปีที่ 5101424
23%
124:1
ประถมศึกษาปีที่ 691019
18%
119:1
ระดับประถมศึกษา5550105
66%
618:1
มัธยมศึกษาปีที่ 17310
29%
110:1
มัธยมศึกษาปีที่ 213316
46%
116:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3729
26%
19:1
มัธยมศีกษาตอนต้น27835
22%
312:1
รวมทั้งสิ้น9168159
100%
1114:1