ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 25611
46%
111:1
อนุบาล 37613
54%
113:1
ระดับปฐมวัย121224
23%
212:1
ประถมศึกษาปีที่ 1549
11%
19:1
ประถมศึกษาปีที่ 27512
15%
112:1
ประถมศึกษาปีที่ 351217
21%
117:1
ประถมศึกษาปีที่ 49413
16%
113:1
ประถมศึกษาปีที่ 58715
19%
115:1
ประถมศึกษาปีที่ 65914
18%
114:1
ระดับประถมศึกษา394180
77%
613:1
รวมทั้งสิ้น5153104
100%
813:1