ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2111526
54%
126:1
อนุบาล 391322
46%
122:1
ระดับปฐมวัย202848
18%
224:1
ประถมศึกษาปีที่ 1211536
17%
136:1
ประถมศึกษาปีที่ 2231841
19%
221:1
ประถมศึกษาปีที่ 3142135
16%
135:1
ประถมศึกษาปีที่ 4201737
17%
137:1
ประถมศึกษาปีที่ 5151631
14%
131:1
ประถมศึกษาปีที่ 6221234
16%
134:1
ระดับประถมศึกษา11599214
82%
731:1
รวมทั้งสิ้น135127262
100%
929:1