ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2224
36%
14:1
อนุบาล 3437
64%
17:1
ระดับปฐมวัย6511
22%
26:1
ประถมศึกษาปีที่ 1314
10%
14:1
ประถมศึกษาปีที่ 2336
15%
16:1
ประถมศึกษาปีที่ 3336
15%
16:1
ประถมศึกษาปีที่ 4246
15%
16:1
ประถมศึกษาปีที่ 53710
26%
110:1
ประถมศึกษาปีที่ 6437
18%
17:1
ระดับประถมศึกษา182139
78%
67:1
รวมทั้งสิ้น242650
100%
86:1