ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1617
50%
17:1
อนุบาล 2134
29%
14:1
อนุบาล 3123
21%
13:1
ระดับปฐมวัย8614
41%
35:1
ประถมศึกษาปีที่ 11-1
5%
11:1
ประถมศึกษาปีที่ 22-2
10%
12:1
ประถมศึกษาปีที่ 3325
25%
15:1
ประถมศึกษาปีที่ 4123
15%
13:1
ประถมศึกษาปีที่ 5-44
20%
14:1
ประถมศึกษาปีที่ 6415
25%
15:1
ระดับประถมศึกษา11920
59%
63:1
รวมทั้งสิ้น191534
100%
94:1