ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2232245
56%
223:1
อนุบาล 3201535
44%
218:1
ระดับปฐมวัย433780
21%
420:1
ประถมศึกษาปีที่ 1181129
13%
215:1
ประถมศึกษาปีที่ 2241539
17%
220:1
ประถมศึกษาปีที่ 3221436
16%
218:1
ประถมศึกษาปีที่ 4152136
16%
218:1
ประถมศึกษาปีที่ 5182139
17%
220:1
ประถมศึกษาปีที่ 6251944
20%
222:1
ระดับประถมศึกษา122101223
59%
1219:1
มัธยมศึกษาปีที่ 1231437
51%
137:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2121224
33%
124:1
มัธยมศึกษาปีที่ 36612
16%
112:1
มัธยมศีกษาตอนต้น413273
19%
324:1
รวมทั้งสิ้น206170376
100%
1920:1