ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1134
24%
14:1
อนุบาล 2437
41%
17:1
อนุบาล 3246
35%
16:1
ระดับปฐมวัย71017
37%
36:1
ประถมศึกษาปีที่ 1257
24%
17:1
ประถมศึกษาปีที่ 2123
10%
13:1
ประถมศึกษาปีที่ 3336
21%
16:1
ประถมศึกษาปีที่ 4112
7%
12:1
ประถมศึกษาปีที่ 5336
21%
16:1
ประถมศึกษาปีที่ 6235
17%
15:1
ระดับประถมศึกษา121729
63%
65:1
รวมทั้งสิ้น192746
100%
95:1