ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2448
42%
18:1
อนุบาล 38311
58%
111:1
ระดับปฐมวัย12719
22%
210:1
ประถมศึกษาปีที่ 111415
22%
115:1
ประถมศึกษาปีที่ 210414
20%
114:1
ประถมศึกษาปีที่ 3279
13%
19:1
ประถมศึกษาปีที่ 45510
14%
110:1
ประถมศึกษาปีที่ 57512
17%
112:1
ประถมศึกษาปีที่ 6459
13%
19:1
ระดับประถมศึกษา393069
78%
612:1
รวมทั้งสิ้น513788
100%
811:1