ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2181129
37%
129:1
อนุบาล 3272249
63%
225:1
ระดับปฐมวัย453378
23%
326:1
ประถมศึกษาปีที่ 1221537
14%
219:1
ประถมศึกษาปีที่ 2241943
17%
222:1
ประถมศึกษาปีที่ 3191635
13%
218:1
ประถมศึกษาปีที่ 4312152
20%
226:1
ประถมศึกษาปีที่ 5151833
13%
133:1
ประถมศึกษาปีที่ 6322860
23%
230:1
ระดับประถมศึกษา143117260
77%
1124:1
รวมทั้งสิ้น188150338
100%
1424:1