ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 211920
54%
120:1
อนุบาล 38917
46%
117:1
ระดับปฐมวัย191837
18%
219:1
ประถมศึกษาปีที่ 121012
12%
112:1
ประถมศึกษาปีที่ 28614
14%
114:1
ประถมศึกษาปีที่ 351116
16%
116:1
ประถมศึกษาปีที่ 4151328
28%
128:1
ประถมศึกษาปีที่ 54711
11%
111:1
ประถมศึกษาปีที่ 681119
19%
119:1
ระดับประถมศึกษา4258100
49%
617:1
มัธยมศึกษาปีที่ 1151126
39%
126:1
มัธยมศึกษาปีที่ 214923
34%
123:1
มัธยมศึกษาปีที่ 311718
27%
118:1
มัธยมศีกษาตอนต้น402767
33%
322:1
รวมทั้งสิ้น101103204
100%
1119:1