ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 27613
43%
113:1
อนุบาล 311617
57%
117:1
ระดับปฐมวัย181230
23%
215:1
ประถมศึกษาปีที่ 15914
14%
114:1
ประถมศึกษาปีที่ 26511
11%
111:1
ประถมศึกษาปีที่ 34610
10%
110:1
ประถมศึกษาปีที่ 4101121
21%
121:1
ประถมศึกษาปีที่ 5101121
21%
121:1
ประถมศึกษาปีที่ 6111223
23%
123:1
ระดับประถมศึกษา4654100
77%
617:1
รวมทั้งสิ้น6466130
100%
816:1