ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2161329
48%
129:1
อนุบาล 3191332
52%
132:1
ระดับปฐมวัย352661
20%
231:1
ประถมศึกษาปีที่ 1211132
19%
132:1
ประถมศึกษาปีที่ 2181230
18%
130:1
ประถมศึกษาปีที่ 3121527
16%
127:1
ประถมศึกษาปีที่ 4181735
21%
135:1
ประถมศึกษาปีที่ 571623
14%
123:1
ประถมศึกษาปีที่ 614923
14%
123:1
ระดับประถมศึกษา9080170
57%
628:1
มัธยมศึกษาปีที่ 1171431
45%
131:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2141226
38%
126:1
มัธยมศึกษาปีที่ 37512
17%
112:1
มัธยมศีกษาตอนต้น383169
23%
323:1
รวมทั้งสิ้น163137300
100%
1127:1