ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 211819
68%
119:1
อนุบาล 3459
32%
19:1
ระดับปฐมวัย151328
27%
214:1
ประถมศึกษาปีที่ 14913
18%
113:1
ประถมศึกษาปีที่ 241216
22%
116:1
ประถมศึกษาปีที่ 371017
23%
117:1
ประถมศึกษาปีที่ 4639
12%
19:1
ประถมศึกษาปีที่ 5246
8%
16:1
ประถมศึกษาปีที่ 67613
18%
113:1
ระดับประถมศึกษา304474
73%
612:1
รวมทั้งสิ้น4557102
100%
813:1