ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2224
36%
14:1
อนุบาล 3347
64%
17:1
ระดับปฐมวัย5611
17%
26:1
ประถมศึกษาปีที่ 18311
21%
111:1
ประถมศึกษาปีที่ 2358
15%
18:1
ประถมศึกษาปีที่ 3325
9%
15:1
ประถมศึกษาปีที่ 46410
19%
110:1
ประถมศึกษาปีที่ 57411
21%
111:1
ประถมศึกษาปีที่ 6628
15%
18:1
ระดับประถมศึกษา332053
83%
69:1
รวมทั้งสิ้น382664
100%
88:1