ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2347
44%
17:1
อนุบาล 3729
56%
19:1
ระดับปฐมวัย10616
24%
28:1
ประถมศึกษาปีที่ 1358
15%
18:1
ประถมศึกษาปีที่ 2325
10%
15:1
ประถมศึกษาปีที่ 38412
23%
112:1
ประถมศึกษาปีที่ 47512
23%
112:1
ประถมศึกษาปีที่ 5538
15%
18:1
ประถมศึกษาปีที่ 6437
13%
17:1
ระดับประถมศึกษา302252
76%
69:1
รวมทั้งสิ้น402868
100%
89:1