ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1415
26%
15:1
อนุบาล 2336
32%
16:1
อนุบาล 3628
42%
18:1
ระดับปฐมวัย13619
28%
36:1
ประถมศึกษาปีที่ 1314
8%
14:1
ประถมศึกษาปีที่ 2347
15%
17:1
ประถมศึกษาปีที่ 3617
15%
17:1
ประถมศึกษาปีที่ 4628
17%
18:1
ประถมศึกษาปีที่ 54610
21%
110:1
ประถมศึกษาปีที่ 68412
25%
112:1
ระดับประถมศึกษา301848
72%
68:1
รวมทั้งสิ้น432467
100%
97:1