ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2112
25%
12:1
อนุบาล 3336
75%
16:1
ระดับปฐมวัย448
19%
24:1
ประถมศึกษาปีที่ 1336
18%
16:1
ประถมศึกษาปีที่ 2213
9%
13:1
ประถมศึกษาปีที่ 3617
21%
17:1
ประถมศึกษาปีที่ 4235
15%
15:1
ประถมศึกษาปีที่ 5246
18%
16:1
ประถมศึกษาปีที่ 6437
21%
17:1
ระดับประถมศึกษา191534
81%
66:1
รวมทั้งสิ้น231942
100%
85:1