ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 28513
54%
113:1
อนุบาล 36511
46%
111:1
ระดับปฐมวัย141024
23%
212:1
ประถมศึกษาปีที่ 191019
23%
119:1
ประถมศึกษาปีที่ 28210
12%
110:1
ประถมศึกษาปีที่ 37714
17%
114:1
ประถมศึกษาปีที่ 49817
21%
117:1
ประถมศึกษาปีที่ 57512
15%
112:1
ประถมศึกษาปีที่ 6549
11%
19:1
ระดับประถมศึกษา453681
77%
614:1
รวมทั้งสิ้น5946105
100%
813:1