ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1628
47%
18:1
อนุบาล 23-3
18%
13:1
อนุบาล 3246
35%
16:1
ระดับปฐมวัย11617
22%
36:1
ประถมศึกษาปีที่ 15611
18%
111:1
ประถมศึกษาปีที่ 27512
20%
112:1
ประถมศึกษาปีที่ 3369
15%
19:1
ประถมศึกษาปีที่ 4617
11%
17:1
ประถมศึกษาปีที่ 58816
26%
116:1
ประถมศึกษาปีที่ 6426
10%
16:1
ระดับประถมศึกษา332861
78%
610:1
รวมทั้งสิ้น443478
100%
99:1