ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1273562
23%
321:1
อนุบาล 2444488
33%
422:1
อนุบาล 35561116
44%
429:1
ระดับปฐมวัย126140266
20%
1124:1
ประถมศึกษาปีที่ 17893171
16%
629:1
ประถมศึกษาปีที่ 27883161
15%
627:1
ประถมศึกษาปีที่ 39086176
16%
629:1
ประถมศึกษาปีที่ 48992181
17%
630:1
ประถมศึกษาปีที่ 512387210
19%
635:1
ประถมศึกษาปีที่ 69095185
17%
631:1
ระดับประถมศึกษา5485361,084
80%
3630:1
รวมทั้งสิ้น6746761,350
100%
4729:1