ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1273259
21%
320:1
อนุบาล 2424890
32%
330:1
อนุบาล 35774131
47%
526:1
ระดับปฐมวัย126154280
21%
1125:1
ประถมศึกษาปีที่ 17980159
15%
627:1
ประถมศึกษาปีที่ 28282164
15%
533:1
ประถมศึกษาปีที่ 38085165
15%
533:1
ประถมศึกษาปีที่ 412992221
21%
544:1
ประถมศึกษาปีที่ 59494188
18%
538:1
ประถมศึกษาปีที่ 666110176
16%
535:1
ระดับประถมศึกษา5305431,073
79%
3135:1
รวมทั้งสิ้น6566971,353
100%
4232:1