ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 26410
30%
110:1
อนุบาล 318523
70%
123:1
ระดับปฐมวัย24933
19%
217:1
ประถมศึกษาปีที่ 1121426
18%
126:1
ประถมศึกษาปีที่ 213821
14%
121:1
ประถมศึกษาปีที่ 381422
15%
122:1
ประถมศึกษาปีที่ 4201636
25%
136:1
ประถมศึกษาปีที่ 5121426
18%
126:1
ประถมศึกษาปีที่ 65914
10%
114:1
ระดับประถมศึกษา7075145
81%
624:1
รวมทั้งสิ้น9484178
100%
822:1